Trang chủ Phản hồi Ngôn ngữ


 
Công cụ làm việc cá nhân

Địa chỉ cần thiết ở Campuchia


1. Các cơ quan đại diện Việt Nam

1.1. Đại sứ quán Việt Nam
 Địa chỉ: No. 436 Monivong Blvd, Phnom Penh.
 Điện thoại: (855) 23 726 273/ 726 274  
 Fax          : (855) 23 362 314
 Phòng Visa: (855) 23 362 531           

1.2. Thương vụ Việt Nam
 Địa chỉ: No. 67, Str. 214, Phnom Penh             
 Điện thoại:   012 831 922      
 Fax          : (855) 23 217 886
          Email       : kh@mot.gov.vn

1.3. Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville
 Địa chỉ: No. 310, Str. Ekreach, Mittepheap, Sihanoukville.
 Điện thoại: (855) 34 933 446
          Fax           : (855) 34 933 669

1.4. Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang
 Địa chỉ: Street No. 3, Battambang Province
 Điện thoại: (855) 53 952 894
 Fax          : (855) 53 952 879

 

2. Các bộ ngành của Cămpuchia.

2.1. Hội đồng Phát triển Cămpuchia (CDC)
 Địa chỉ: Government Palace, Sisowath Quay, Wat Phnom, Phnom Penh.
 Điện thoại: (855) 23 981 154/ 23 981 156
 Fax       : (855) 23 428 426/ 23 428 953-4
 Email       : CDC.CIB@bigpond.com.kh
 Website   : www.cambodiainvestment.gov.kh

 

2.2. Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng
 Địa chỉ: No.41, Russian Federation Blvd, Phnom Penh
 Điện thoại: 012 804 442
 Fax          : (855) 23 880 624
 Email      : ocm@cambodia.gov.kh
 Website  : www.ocm.gov.kh
  
2.3. Bộ Thương mại
Địa chỉ: No.20A-B, Norodom Blvd, Phnom Penh.
Điện thoại: (855) 23 426 024/ 016 870 809/ 016 850 853
Fax          : (855) 23 426 396
Email      : wtooffice@camnet.com.kh
Website  : www.moc.gov.kh

2.4. Bộ Kinh tế và Tài chính
Địa chỉ: No. 60, Street 92, Khan Daun Penh, Phnom Penh.
Điện thoại: (855) 23 428 960/ 23 428 634-5
Fax           : (855) 23 427 798/ 23 430 960
Email       : efi@camnet.com.kh
Website   : www.mef.gov.kh

2.5. Bộ Công nghiệp, Mỏ và Năng lượng.
 Địa chỉ: No. 45, Norodom Blvd, Phnom Penh.
 Điện thoại: (855) 23 211 141
 Fax          : (855) 23 428 263
 Email      : info@mime.gov.kh
 Website  : www.mime.gov.kh
 
2.6. Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thuỷ sản
 Địa chỉ: No. 200, Norodom Blvd, Sangkat Tonle Bassak, Phnom Penh.
 Điện thoại: (855) 23 211 351/ 211 352
 Fax          : (855) 23 217 320
 Email       : maff@everyday.com.kh
 Website   : www.maff.gov.kh
 
2.7. Bộ Bưu chính Viễn thông
 Địa chỉ: Ang Eng (Str. 13, góc Str. 102), Phnom Penh.
 Điện thoại: (855) 23 426 510/ 724 809
 Fax          : (855) 23 426 011
 Email       : mptc@cambodia.gov.kh
 Website   : www.mptc.gov.kh

2.8. Bộ Du lịch
 Địa chỉ: No. 3, Norodom Blvd, Phnom Penh.
 Điện thoại: (855) 23 212837/ 213911
 Fax          : (855) 23 216875/ 426 364
 Email       : info@mot.gov.kh
 Website   : www.mot.gov.kh
 
2.9. Bộ Quản lý đất đai, Quy hoạch đô thị và Xây dựng
 Địa chỉ: No. 771-773, Monivong Blvd, Phnom Penh.
 Điện thoại: (855) 23 215 660/ 215 659
 Fax          : (855) 23 217 035/ 215 277
 Email       : gdcg-mlmupc@camnet.com.kh
 Website   : www.mlmupc.gov.kh

2.10. Ngân hàng quốc gia Cămpuchia
 Địa chỉ: N0. 22-24, Norodom Blvd, Phnom Penh.
 Điện thoại: (855) 23 722 221/ 23 725 063
 Fax          : (855) 23 426 117
 Email      : nbc@bigpond.com.kh

2.11. Cục Thuế và Hải quan Campuchia:
Địa chỉ: Norodom Blvd, Phnom Penh.
Điện thoại: (855) 23 214 065/ 23 725 187
Email       : kunnhem@yahoo.com
 
2.12. Phòng Thương mại Phnom Penh
Địa chỉ: No. 7B,  góc Str. 81 và Str. 109, Sangkat Beung Riang, Khan Daun Penh, Phnom Penh.
Điện thoại: (855) 23 212 265
Fax          : (855) 23 212 270
Email       : ppcc@camnet.com.kh

3. Hội người Việt Nam tại Cămpuchia.
 Địa chỉ: No. 18, Str. 105, Sangkat Boeung Prolit, Khan 7 Makara, Phnom Penh.
 Điện thoại: (855) 23 212 607/ 011 820 622


The Embassy of Socialist Republic of Vietnam in Cambodia
Copyright © 2009 Ministry of Foreign Affairs - Email: Banbientap@mofa.gov.vn